Astarea Yacht Center - Croatia Charter Company

Astarea Ltd. - Croatia yacht charter & brokerHR-AB-21-060215087 R.Boskovica 7, 21000 Split, Croatia

en-UShr-HR

Nautički vodič | Opći uvjeti smještaja na plovilu

 Preuzmite uvjete najmaOPĆI UVJETI CHARTER UGOVORA

Temeljne odredbe:

  • Davatelj usluge - Astarea d.o.o., Osječka 62, 21000 Split, Hrvatska, OIB: 92329731442, HR-B-21-060215087 koja je 
Charter kompanija sukladno  PRAVILNIKU O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI 
BEZ  POSADE  I  PRUŽANJE  USLUGE  SMJEŠTAJA  GOSTIJU  NA  PLOVILU  (  Na  temelju  članka  137.  Zakona  o  izmjenama  i 
dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj  56/13), a u svezi s člankom 9. stavak 3. I članka 9a. Pomorskog zakonika 
(»Narodne novine« broj 181/04, 76/07,146/08 i 56/13) ( u daljnjem tekstu skraćeno: Davatelj)


  • Charter djelatnost -  je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i 
teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga unautičkom 
turizmu.


  • Charter ( charter usluga ) - pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru 
Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu.


  • Plovilo - plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definirankao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost.


  • Charter kompanija -  fizička ili pravna osoba, vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog 

ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i 
odgovornosti  propisane  ovim  Pravilnikom  i  pozitivnim  propisima  Republike  Hrvatske  koji  se  odnose  na  sigurnost 
plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.


  • Primatelj usluge – krajnji korisnik charter usluge (u daljnjem tekstu skraćeno: Primatelj)


  • Posrednik - Agent je posrednik između charter kompanije (Davatelja) i krajnjeg korisnika (Primatelja) charter usluge.


I. Davatelj se obvezuje prema Primatelju


1. Predati ugovoreno plovilo u ugovorenom roku, a nakon cjelovite isplate cijene chartera. Plovilo mora biti sposobno za plovidbu i barem u prosječnom stanju za taj tip  (pritom uvažavati sljedeće: podatke o servisiranju, posebice splavi za spašavanje te sigurnosne opreme).

2. Uručiti  dokumentaciju  plovila  sukladno  propisima Republike  Hrvatske  za  obavljanje  charter  djelatnosti,  koja  precizira  dozvoljeno  i  od  strane  osiguravatelja  pokriveno područje plovidbe i termina plovidbe. 

3. Nadoknaditi vrijeme kašnjenja, ako Primatelj zbog nekog nedostatka  više  ne  može  (čak  ni  djelomično)  koristiti plovilo. Povrat se ne vrši ako je Primatelj sam odgovoran za kašnjenje (npr. uslijed štete koju je sam prouzročio).

4. Tijekom trajanja chartera biti dostupan Primatelju putem telefona  ili  radijske  veze,  makar  za  vrijeme radnog vremena.


II.Dozvole za upravljanje, dokazi osposobljenosti


Davatelj  ima  pravo,  prije  predaje  plovila,  provjeriti sposobnost zapovjednika plovila u upravljanju plovilom. U tu  svrhu  Davatelj  može  već  unaprijed  prilikom  sklapanja ugovora tražiti dokaze o dosadašnjem iskustvu u plovidbi, predočenje  dozvola  za  upravljanje  ili  dokaze  o osposobljenosti  potrebne  za  upravljanje  plovilom  ili izabranim  područjem  plovidbe.  Ako  postoje  očigledne sumnje  u  sposobnost  zapovjednika  i  posade  za  sigurno upravljanje  plovilom  Davatelj  može  Primatelju  na  njegov trošak  staviti  na  raspolaganje  skipera  ili  posredovati   kod unajmljivanja skipera. Ako to nije moguće ili ako Primatelj s time nije suglasan, Davatelj može uskratiti predaju plovila. Plaćena cijena chartera u tom slučaju se vraća samoako se plovilo uspješno da u charter nekom drugom Primatelju po prvotnoj  ugovorenoj  cijeni  chartera.  Ako  je  daljnje charteriranje  moguće  samo  po  nižoj  cijeni,  Davatelj ima pravo na odgovarajuću razliku.


III. Poremećaji izvršenja ugovora o charteru


1) Prava Primatelja

a) Ako Davatelj plovilo ne stavi na raspolaganje najkasnije 6  sati  nakon  ugovorom  utvrđenog  termina,  Primatelj  ima pravo  na  razmjerno  umanjenje  cijene  chartera  za  vrijeme kašnjenja po započetom danu. To isto vrijedi za potrebne popravke, neovisno o krivnji Davatelja. Primatelj može uz punu naknadu izvršenih uplata raskinuti ugovor, ako od ugovorenoga roka primopredaje prođe više od 24 sata; ovaj rok produljuje se kod trajanja chartera od najmanje 10 dana na 48 sati. Davatelj ima pravo staviti na raspolaganje  prihvatljivo,  objektivno  jednako  vrijedno zamjensko plovilo koje će udovoljiti potrebama Primatelja. Ako je već prije početka chartera izvjesno da plovilo neće u  dogovorenom  roku  biti  na  raspolaganju  i  da  neće  moći biti predano, Primatelj ima pravo odstupiti od ugovora još prije početka chartera.

b)  U  slučaju  odstupanja  plovila,  njegove  opreme  ili inventara  od  ugovorom  utanačenog  stanja  (nedostaci), Primatelj  ima  pravo  na  pravično  umanjenje  cijene chartera. Na raskid ugovora ima pravo samo ako je plovilu smanjena  sposobnost  plovidbe  ili  je  objektivno   otežana navigacija  uz  primjenu  uobičajenih  navigacijskih  metoda uslijed čega, u značajnoj mjeri, raste opasnost po sigurnost plovila i posade.

c) Ukoliko Davatelj nije odgovoran za poremećaj izvršenja ugovora  Primatelj  od  njega  nema  pravo  tražiti  povrat dodatnih  troškova  kao  ni  posljedične  troškove  (dodatna putovanja/prenoćišta). Ukoliko, u takvom slučaju, Davatelj ostvari  eventualna  prava  na  naknadu  štete  od  trećih osoba,  obvezuje  se  ustupiti  ih  Primatelju.  Davatelj mora Primatelja na prikladan način i bez odlaganja obavijestiti o takvim događajima i mogućim posljedicama.

2) Odredbe o storniranju

a)  Ako  Primatelj  raskine  Ugovor  o  charteru,  nastaju ugovoreni  troškovi  storniranja.  Ako  Primatelj  ne  može ispuniti   Ugovor  o  charteru,  dužan  je  to  Davatelju, obvezatno  i  bez  odlaganja  saopćiti  pisanim  putem  ili putem telefaksa, pri čemu se računa datum kad Davatelj zaprimi  obavijest.  Primatelj  može  samo  uz  pristanak i pisanu suglasnost Davatelja pronaći zamjenskog Primatelja koji  će  preuzeti  ugovor.  Uspije  li  se   ugovoriti  zamjenski charter pod istim uvjetima, Primatelj može dobiti svoje do tada  izvršene   uplate   umanjene  za  naknadu  obrade  u iznosu  od  150,00  EUR.  Eventualna  razlika  u  cijeni  ide  na teret  Primatelja  uvećano  za  troškove.  Davatelj  može u slučaju  nepravodobnog   podmirenje  nastalih   troškova raskinuti ugovor i zadržava pravo isticanja daljnjih prava na naknadu  štete  zbog  neispunjenja  ugovora.  U  ostalim slučajevima  Davatelj  ima  pravo  na  ugovorom  utvrđenu cijenu chartera. Ukoliko  Primatelj  ne  uspije  pronaći  drugu  osobu  koja  će koristiti  ugovoreni  smještaj  na  plovilu,  Agent  koji zastupa Primatelja slobodan je pronaći drugu osobu koja je  voljna koristiti ugovoreni smještaj, ali samo uz pismeni pristanak Davatelja. Ako  Primatelj  i  Agent  ne  pronađu  osobu  koja  je  voljna koristiti ugovoreni smještaj na plovilu, Davatelj ima pravo zadržati:

-  150,00  EUR  naknada  obrade  uslijed  otkazivanja ugovora

-  25%   uplaćenog  iznosa  za  otkaz  zaprimljen  zaključno sa  protekom  120  dana  prije  početka  smještaja  na plovilu

-  50% uplaćenog iznosa za otkaz zaprimljen zaključno sa protekom 60 dana prije početka smještaja na plovilu

-  100%  uplaćenog  iznosa  za  otkaz  zaprimljen  sa protekom 30 dana prije početka smještaja na plovilu

b) Ukoliko Primatelj u ugovorenom roku ne izvrši cjelovitu isplatu  cjene  chartera,  Davatelj  zadržava  pravo  da  može raskinuti  Ugovor  o  Charteru,  te   plovilo  dati  u  charter trećoj  osobi,  bez  obaveze  povrata  uplaćenih  sredstava Primatelju.

3) Prava Davatelja

Ako  vraćanje  plovila  ne  bude  izvršeno  najkasnije  2  sata nakon  ugovorom  predviđenog  roka  za  predaju,  Davatelj može  od  Primatelja  tražiti  nastavak  plaćanja  cijenechartera   u  razmjernom  udjelu  po  započetom  danu  i troškove  kašnjenja.  Primatelj  je  dužan  osigurati  točno vraćanje  plovila.  Pritom  je  dužan  unaprijed  uzeti  u obzir sve lokalne vremenske prilike i situaciju u pogleduvjetra, u svoje  planiranje  uključiti  teškoće  uvjetovane  vremenom  i držati plovilo na dostatnoj udaljenosti od mjesta vraćanja. U  slučaju  neodgovarajućeg   postupanja   ili  postupanja  na svoju  ruku  Davatelj  može  tražiti  naknadu  štete.  To  ne vrijedi ako zbog loših  vremenskih prilika i uvjeta  na moru (iznenadno  pogoršanje)  i  ugrožene  sigurnosti  vraćanja plovila u roku nije moguće. Ako Primatelj ostavi plovilo na nekom  drugom  mjestu,  a  ne  na  ugovorenom  mjestu vraćanja, snosit će troškove povratka, ukoliko snosi krivnju za  takvo  postupanje.  Davatelj  se  mora  u  takvom  slučaju bez  odlaganja  obavijestiti,  a  Primatelj  može  pokušati dokazati  da  se  s  tim  nije  nastupila  nikakva  šteta  ili  da  je šteta  tek neznatna.

 


IV. Preuzimanje plovila


Primatelj  preuzima  plovilo  na  vlastitu  odgovornost. Davatelj  ili  njegov  povjerenik  predaje  Primatelju  plovilo spremno  za  isplovljenje  u  ispravnom  stanju,  očišćeno iznutra  i  izvana,  s  priključenom  plinskom  bocom  (+ rezervna boca) i punim spremnikom goriva. Stanje plovila, sve  tehničke  funkcije  (posebice  jedra,  svjetla  i  motor), kompletnost opreme i inventara detaljno se provjeravaju i  objašnjavaju  uz  pomoć  popisa  opreme  i  check  liste  od strane  obiju  ugovornih  strana  za  vrijeme  primopredaje. Davatelj  jamči  da  plovilo  i  oprema  ispunjavaju  zahtjeve zakona  i  propisa  koji  vrijede  na  ugovorenom  području plovidbe. Sposobnost plovidbe i ispravnost opreme plovila se  obvezatno  potvrđuje  u  check-listi  od  obiju   ugovornih strana.  Nakon  tog  trenutka  prigovori  se  više  ne  mogu uspješno  isticati.  To  ne  vrijedi  ako  i  ukoliko  su  prije primopredaje  postojali  skriveni  nedostaci,  čak  i  ako Davatelj  za  to  ne  snosi   nikakvu  krivnju.  Preuzimanje plovila   Primatelj  smije  odbiti  samo  ako  je  sposobnost  za plovidbu značajno smanjena, no ne u slučaju tek neznatnih odstupanja ili nedostataka. Davatelj je dužan prema članku X. ovih uvjeta, predočiti dokaze o zaključenom osiguranju protiv trećih osoba.


V. Obveze Primatelja


Primatelj ima prema Davatelju sljedeće obaveze:

1.  Imenovati sve članove posade najkasnije 2 tjedna prije  početka  chartera  (sastavljanje  Popisa posade)

2.  Plovilo  dovesti   na  dogovoreno  mjesto  vraćanja minimalno  2  sata  prije  isteka  ugovora  radi check out-a.

3.  Ne  produljivati  na  svoju  ruku  ugovoreno  trajanje chartera bez usuglašavanja s Davateljem.

4.  Plovilo  unutar  zadnjih  24  sata  prije   prestanka  chartera  držati  na  dovoljnoj  udaljenosti  od  luke povrata,  kako  bi  u  slučaju  nepovoljnih  okolnosti (loše  vrijeme,  nemogućnost  isplovljavanja  iz  luke ili  s  veza  zbog  jakog  vjetra  itd.)  bio  zajamčen pravodoban  povratak.  Vremenske  prilike  na utječu na  obavezu  točnog  vraćanja  plovila,  osim ako  se  radi  o  slučaju  više  sile.  U  slučaju  da  je kašnjenje  s  vraćanjem  izgledno,  odmah  se  mora obavijestiti Davatelja.

5.  Obavijestiti  bez  odlaganja  Davatelja,  ukoliko  se  plovidba  mora  završiti  na  nekom  drugom  mjestu koje nije luka povrata. U tom slučaju Primatelj je dužan  pobrinuti  se  za  plovilo  ili  brigu  o  istom povjeriti  dostatno  kvalificiranom  osoblju,  dok Davatelj  ne  uzmogne   pruzeti  plovilo.  Charter završava  tek  s  preuzimanjem  plovila,  a  Primatelj mora snositi nastale troškove.

6.  S  charteriranim  plovilom  i  opremom  postupati pažljivo i prema pravilima i običajima plovidbe.

7.  Prije  početka  plovidbe  upoznati  se  s   tehničkim  i svim drugim uređajima plovila, uvažavati upute za rukovanje  koje  se  nalaze  na  plovilu  i  iscrpno  se informirati  o  posebnostima  područja  plovidbe  ( struje,  promjenje   razine  vode  pri  jakom  vjetru, silazni vjetrovi, i sl.).

8.  Obavljati  smjenske  kontrole  i  održavanja, posebice svakodnevnu provjeru razine ulja i vode za  hlađenje  motora,  svakodnevno  kontrolirati kaljuže i po potrebi iste prazniti.

9.  Prijaviti Davatelju svako doticanje dna te u slučaju sumnje  na  oštećenje  plovila  odmah  uploviti  u najbližu luku, i naručiti pregled od strane ronioca, a  nakon  konzultacije  s  Davateljem   i  po  njegovoj instrukciji eventualno naručiti dizanje dizalicom ili izvlačenje na kopno pomoću navoza.

10.  Paziti  na  posebne  uvjete  glede  vjetra  i  vremena, kod noćne plovidbe postupati s oprezom.

11.  Kod  jedrilica   uplovljavati  i  isplovljavati  iz  luke isključivo   s  pogonskim  strojem,  a  s  pogonskim strojem  ploviti  samo  ako  i   koliko  je  potrebno (nipošto kad je nagib veći od 10 ili više stupnjeva).

12.  U  plovilo  ulaziti  isključivo  u  prikladnim,  čistim brodskim cipelama koje ne puštaju boju.

13.  Pomoć u tegljenju drugima pružiti samo u slučaju nužde,  plovilo  dati  tegliti   samo  u  slučaju opravdane  potrebe,  koristiti  vlastitu užad/konopce,  privezivati  isključivo  za  bitve, sidreno  vitlo  ili  podnožje  jarbola,  ne  sklapati nikakve sporazume o tegljenju i spašavanju, osim ako  pomagatelj  u protivnom  ne  odbija  pružiti pomoć.

14.  Poštivati  zakonske  odredbe   zemalja  boravka  i tranzita  ili  zemalja  domaćina,  prethodno  se raspitati  o  eventualnim  potrebnim  licencama  ili plovidbenim dozvolama.

15.  Uredno  obavljati  formalnosti  oko  uplovljavanja  i isplovljavanja  te  uredno  podmirivati  lučke pristojbe.

16.  Krađu  plovila  ili  njezine  opreme  bez  odlaganja prijaviti najbližoj policijskoj postaji i Davatelju.

17.  Charterirano  plovilo  ne  ustupati  ili  davati  u podnajam trećim osobama.

18.  Ne  ukrcavati  više  osoba  nego  što  je  dopušteno  odnosno  ugovoreno  i  ne  ukrcavati  životinje  osim ako se posebno dogovori s Davateljem.

19.  Ne vršiti nikakve preinake na plovilu i opremi.

20.  Zabranjeno je bez pisane suglasnosti Davatelja:

a)  voziti  nedeklariranu  robu  podložnu  carini  ili opasne robne tvari,

b) sudjelovati na regatama,

c) isplovljavati  iz  zaštićenih  luka  kod  najavljenih

jačina   vjetra  od  7Bft, 

d)  koristiti  plovilo  u  svrhu obuke, prijevoza uz naknadu i slično.

21.  Davatelj  ima  pravo  u  slučaju nesigurnih/neuobičajenih  navigacijskih  uvjeta  ograničiti  područje  plovidbe  ili  izdati  zabranu noćne  plovidbe.  Područje  teritorijalnog  mora Republike  Hrvatske  smije  se  napuštati  samo  uz izričitu  suglasnost  Davatelja.  Primatelj  odnosno zapovjednik  plovila  i  posada  odgovorni  su  za upravljanje  plovilom  prema  Davatelju  odnosno osiguravatelju  te  odgovaraju  za  štete  koje proisteknu  iz  nepoštivanja  zadanih  pravila ponašanja.  Članovi  posade  se  u  okviru  ovog ugovora  smatraju  pomoćnicima  u  izvršenju Primatelja/zapovjednika plovila.


VI. Povrat plovila


Primatelj  predaje   Davatelju  ili  njegovom  povjereniku charterirano  plovilo  spremno  za  isplovljavanje,  u  stanju utvrđenom  check  listom,  očišćeno   iznutra  i  izvana, s priključenom  plinskom  bocom  (  +  rezervna  boca)  i  punim spremnikom. Davatelj ima pravo potrošeni  materijal  (npr. gorivo)  koje  nije  nadopunjeno  nadoknaditi  o  trošku Primatelja  i  paušalno  utvrditi  troškove  te  dati  izvršiti čišćenje  o  trošku  Primatelja,  ako  je  tako  dogovoreno. Čišćenje se može uz nadoplatu unaprijed ugovoriti. Primatelj  je  dužan  plovilo  dovesti  na  vez  pravodobno  (najmanje 1-2 sata prije termina primopredaje), kakobi se omogućio  iscrpan  check-out  i  čišćenje.  Obje  će  ugovorne strane  zajednički  provjeriti  stanje  plovila  i  kompletnost opreme. Već i u slučaju same sumnje na oštećenje plovila Primatelj je dužan to saopćiti Davatelju te prilikom povrata odmah  prijaviti  izgubljene,  oštećene  ili  neispravne predmete  opreme.  Primatelj  i  Davatelj  će  sastaviti  popis nedostataka  i  izgubljenih  stvari  te  će  potom  uz  pomoć spomenutog popisa kao i  check liste izraditi zapisnik koji nakon  što  ga  potpišu  obje  ugovorne  strane  postaje obvezujući.  Ukoliko  Davatelj  odbije  pristupiti  izradi zapisnika  o  primopredaji,  plovilo  će  se  smatrati  predanim bez nedostataka. Nakon tog  trenutka prigovori  se više ne mogu uspješno isticati; ali to ne vrijedi ukoliko su prilikom preuzimanja  plovila  postojali  skriveni  nedostatci  za  čije postojanje  je  odgovoran  Primatelj  zbog  namjernog  ili grubo nemarnog postupanja. Davatelj nema pravo zadržati kauciju  za  naknadno  utvrđene  štete.  Vrsta,  opseg  i  visina šteta čije otklanjanje se može ili treba izvršiti tek u nekom  kasnijem  trenutku  i  eventualno  nakon  daljnjih  korištenja dotičnog  plovila,  moraju  se  točno  dokumentirati  i obvezujući su za obje ugovorne strane.


VII. Štete na charteriranom plovilu, posljedične štete, obveze u pogledu ponašanja, odgovornost


Štete,  sudari,  havarije,  nesposobnost  manevriranja, pogonske  smetnje,  zapljenu  plovila  ili  ostale  događaje Primatelj  je  dužan  bez  odlaganja  prijaviti  Davatelju.  Primatelj  i  Davatelj  moraju  biti  stalno  u  situaciji da  mogu komunicirati. Štete koje se temelje na normalnom trošenju ili  zamoru  materijala  Primatelj  može  dati  otkloniti bez konzultiranja  do  iznosa  od  70,00  EUR,  te  će  od  Davatelja dobiti povrat za utrošene iznose uz predočenje računa za izvršeni  popravak  ili  utrošeni  materijal.  Kod  troškova  koji  prelaze ovaj iznos Primatelj će, osim u slučajevimanužde ili opasnosti  uslijed  odgađanja  popravka,  obavijestiti  Davatelja i u dogovoru s njim dati izvršiti popravke, iste će dokumentirati  i  nadzirati,  te  će  po  potrebi  iste  financijski podmiriti umjesto Davatelja. Zamijenjeni dijelovi se moraju sačuvati.  Primatelj  je  dužan  poduzeti  sve  što  će  umanjiti nastalu štetu i njezine posljedice. Ukoliko se nekašteta ne može otkloniti na licu mjesta, Primatelj može po pozivu od strane  Davatelja  biti  u  obvezi  prijevremeno  se  vratiti  (najkasnije  24  sata  prije  predaje),  ako  je  to  prema okolnostima  izvedivo  i  objektivno  se  može  očekivati od Primatelja.  Ako  je  za  štete  odgovoran  Davatelj,  cijena chartera  se  za  svaki  započeti  dan  nekorištenja  plovila nadoknađuje  razmjerno  broju  dana.  Ako  Davatelj  nije odgovoran za kvar, isključeni su daljnji zahtjevi Primatelja  za  naknadu  štete.  Troškovi  otklanjanja  nedostataka  ili popravka  šteta  na  plovilu  ili  na  predmetima  opreme  koje Primatelj,  zapovjednik  ili  posada  prouzroče  ili  su  nastale nemarom,  snosit  će  Primatelj  do  visine  položene  kaucije.  Štete  koje  prelaze   taj  iznos  kaucije  pokriva  Davatelj  i  Davateljevo  osiguravajuće  društvo,  osim  kad  zapovjednik  i/ili  posada  postupaju  hotimično  ili  s  grubom  nepažnjom,  krše  odredbe  Ugovora  o  charteru,  a  koje  su  uzročno povezane  s  štetnim  događajem.  To  ne  vrijedi  za  štete uslijed trošenja (npr.popucali šavovi na jedrima) ili štete za koje nije kriv zapovjednik i njegova posada.


VIII. Odgovornost Primatelja u preostalom dijelu


Primatelj odgovara za svu štetu koju on ili njegova posada prouzroči  trećim  osobama  te  plovilu,  njegovoj  opremi  ili priboru.  Odgovoran  je  i  za  štete  koje  su  povezane  s pogrešnim  rukovanjem  ili  manjkavim  održavanjem  (ako i ukoliko  je  to  zadaća  Primatelja)  opreme  i  uređaja  koje  se nalaze  na  plovilu  i  to  u  visini  položene  kaucije.  Kasko osiguravatelj  ima  pravo  tražiti  regres  za  podmirenje troškova  nastale  štete  ukoliko  se  dokaže  Primateljeva hotimična  šteta  ili  gruba  nepažnja.  Ukoliko  snosi  krivnju, Primatelj odgovara i za sve posljedične štete i štete uslijed nemogućnosti  daljnjeg  korištenja  plovila  zbog  izmakle dobiti,  prilikom   zapljene  od  strane  države,  zbog  kršenja njenih  zakona.  Kada  Davatelj  stavi  na  raspolaganje profesionalnog  skipera,  on  je  odgovoran  za  upravljanje plovilom te odgovara za štete koje sam prouzroči, ali ne i za  one  štete  koje  su  (zajedno  s  njim)  prouzročili  gosti.  Za hotimične štete ili štete zbog grube nemarnosti Primatelja ili  njegove  posade,  a  za  koje  Davatelja  pozivaju  na odgovornost  treće  osobe,  a  da  on  sam  pritom  ne  snosi nikakvu  (su)krivnju,  Primatelj  će  Davatelja  osloboditi  od svih  privatnih  i  kaznenopravnih  posljedica,  od  svih troškova  i  pravnih  progona  u  zemlji  i  inozemstvu.  Više Primatelja  odgovara  solidarno.  Primatelj  odgovara  u punom  opsegu  za  štete  koje  su  u  kauzalnoj  vezi  s  neistinitim  navodima  o  osposobljenosti  za  upravljanje plovilom.


IX. Odgovornost Davatelja


Davatelj odgovara iz ugovora o charteru za gubitak ili štete na  vlasništvu  Primatelja  ili  posade  te  kod  nezgoda  samo onda ako ga se tereti za namjeru ili nemar, ali ne za mjere državnih  vlasti,  prirodne  katastrofe  itd.  Odgovara  za  one  štete  čiji  uzrok  leži  u  netočnostima,  promjenama  ili greškama  nautičke  opreme  stavljene  Primatelju  na raspolaganje,  kao  npr.  pomorskih  karata,  priručnika, kompasa, itd. I to samo onda ako Primatelja ili odgovornog  zapovjednika prilikom predaje plovila nije izričito upozorio na  ovu  mogućnost  te  obavezu  Primatelja  na  aktivno  sudjelovanje  u  provjeri.  Ničim  ne  može  biti  isključeno potraživanje  za  naknadu  štete  koja  je  nastala  iz odgovornosti  za  štete  povrede  života,  tijela  ili  zdravlja  uzrokovane namjerom ili nemarnosti  Davatelja kao i ostale štete čiji je uzrok namjera ili gruba nepažnja Davatelja.


X. Osiguranje unajmljenog plovila


Plovilo ima kasko osiguranje za materijalne štete na plovilu i  predmetima  opreme,  osiguranje  odgovornosti  prema trećim osobama bez franšize, za štete nanesene osobama i materijalne  štete  do  visine  pokrića  sukladno  Polici osiguranja  predmetnog  plovila.  Štete  na  osobama  uslijed nezgoda na plovilu, štete na predmetima koje zapovjednik ili posada nose sa sobom, kao i štete izazvane namjerno ili grubim  nemarom  nisu  pokrivene  ovim  osiguranjima,  tako da  za  njih  u  slučaju  odgovarajuće  krivnje  ne  odgovara Davatelj  već  sam  Primatelj.  Postojanje  kasko  osiguranja plovila  ne  isključuje  odgovornost  Primatelja   prema Davatelju za počinjene štete. Ukoliko Primatelj počini štetu  iz  namjere,  grube  nemarnosti  ili  nepoštivanja  odredbi  ugovora  o  charteru  (npr.  prekoračenje  ugovorenog područja  plovidbe)  kasko  osiguravatelj  ima  pravo  prema  njemu  pokrenuti  regres.  Charteriranje  se  vrši  prema pravnim  propisima  koji  su  na  snazi  u  području  charter plovidbe.  Davatelj   određuje  visinu  kaucije  za  svako pojedino plovilo sukladno važećem cjeniku Davatelja.


XI. Kaucija (odredbe, posebnosti)


Primatelj  u  bazi  prilikom   check  –ina  polaže  kauciju  u  skladu  s  točkom  X.   Ovog  Ugovora,  ukoliko  nije  drugačije ugovoreno.  U  štetnom  događaju  Primatelj  odgovara  maksimalno  do  visine  položene  kaucije  isključivo  za materijalne  štete  na  plovilu  i  njegovoj  opremi,  za  izgubljenu ili pokradenu opremu i inventar, koje jeskrivio  on ili njegova posada, a izuzetak su umanjenja vrijednosti uslijed  trošenja  ili  habanja.  Kaucija  se  plaća  u  gotovini  ili putem  kreditne  kartice  prilikom  predaje  plovila,  a dospijeva  na  povrat  odmah  prilikom  vraćanja  plovila i  u slučaju  proteka  chartera  bez  šteta.  Ako  se  eventualni popravak  može  ili  treba  obaviti  tek  u  nekom  kasnijem trenutku te ako je prema procjeni visine štete predvidljivo da  će   troškovi  iznositi  manje  od  deponiranog  iznosa, nesporni dio kaucije se odmah vraća.

 

XII. Postupak check in i check out


Primatelj je dužan pri preuzimanju plovila ispuniticheck in listu koju mu Davatelj dostavi za predmetno plovilo.

Primatelj je dužan:

-  Dostaviti  Davatelju  na  uvid  sve  potrebne  dozvole potrebne za upravljanje plovilom koje je u charteru

-  Provjeriti cjelokupni inventar plovila sa check inliste

-  Provjeriti ispravnost svih uređaja na plovilu ( posebno se odnosi na sigurnosni dio opreme )

-  Prilikom  preuzimanja  plovila  sve  nedostatke  i oštećenja prijaviti Davatelju , te iste upisati u check in

listu

-  Ispuniti  u  potpunosti  check  in  listu  te  je  svojim potpisom ovjeriti

-  Prilikom  check  out-a  doći  minimalno  2  sata  prije službenog završetka chartera u bazu Davatelja

-  U slučaju šteta izazvanih od strane Primatelja, o istim obavijestiti  Davatelja,  te  o  istim  napraviti pisanu bilješku sa detaljnim opisom štete

-  U  slučaju  nedostataka  na  plovilu  uzrokovanu Davateljevom  krivicom  ( uslijed  neispravnosti pojedinih dijelova plovila, kvara na uređajima i sl. ) :

a)  O  svim  nedostacima  obavijestiti  Davatelja   u  bazi prilikom check out-a

b)  Davateljevoj  ovlaštenoj  osobi  u  bazi  check  out-a  ukazati  na  nedostatke  (  fizički  odvesti  na  predmetno plovilo i ukazati na nedostatak )

c)  U  slučaju  nedostataka  na  plovilu  ili  njegovoj  opremi  koja  se  dogode  tijekom  chartera  Primatelj  mora obavijestiti  Davatelja  ( na  telefonski  broj  koji  je naveden za hitne slučajeve i popravke u check in – out listi )  najkasnije  4  sata  nakon  što  ustanovi  kvar  na plovilu ili njegovoj opremi

d)  Nakon  provedbe  navedene  procedure  iz  ovog  članka Primatelj  je  dužan  sve  nedostatke  u  pismenoj  formi  upisati u check out listu te je ovjeriti svojim potpisom.  Davatelj  je  dužan  na  check  in-u  detaljno  upoznati Primatelja sa inventarom plovila, dodatnom opremom kao i  o  korištenju  samog  plovila  i  dodatne  opreme.  Posebnu  pozornost  Davatelj  će  posvetiti  upravljanju  plovilom  i sigurnosnim pitanjima. Davatelj  je  dužan  prilikom  check  out-a  u  slučaju nedostataka na plovilu uzrokovanih Davateljevom krivicom ( uslijed  neispravnosti  pojedinih  dijelova  plovila, kvara  na uređajima  i  sl. )  detaljno  se  upoznati  s  navodima  i pritužbama  Primatelja,  fizički  pregledati  i  prekontrolirati ukazane nedostatke te svojim potpisom ovjeriti check out listu  na  kojoj  se  nalaze  detaljno  navedeni  svi  nedostaci  prema navodima Primatelja.

U  slučaju  da  Primatelj  ne  ispoštuje  navedenu  proceduru check  out-a,  a  sve  vezano  uz  nedostatke  i  neispravnosti plovila,  Davatelj  nije  dužan  na  bilo  koji  način  obeštetiti  Primatelja.  U iznimnim slučajevima Davatelj može preispitati pritužbe pristigle  od  strane  Primatelja  ali  ne  ako  prođe  više  od  21 dan od završetka chartera. Davatelj se obvezuje na sve pritužbe odgovoriti najkasnije u roku od 21 dan.


XIII. Ostali sporazumi, općenito, napomene


1)  Cjenik,odstupanja, izmjene

U  slučaju  sumnje  ili  nejasnoća  vrijedit  će  cijene  prema aktualno   važećem  Cjeniku  Davatelja.  U  slučaju  da  se povećaju ili smanje porezi, pristojbe ili davanja koja su po sili zakona sadržana u cijeni chartera, a da ugovorne strane na to nemaju utjecaja, Davatelj i Primatelj izjavljuju da su suglasni s odgovarajućim usklađivanjem ugovora.

2)  Ugovori  o  charteru  koji  odstupaju/drugi  ugovori koji se potpisuju na licu mjesta.

Svi  ugovori  između   Davatelja  i  Primatelja  mogu  biti sastavljeni  na  jeziku  zemlje  domaćina  ili  na  engleskom jeziku.

3)  Pravno  uvrštavanje/odgovornost  uključenih strana (posrednik/davatelj/organizator):

Ako  se  Ugovor  o  charteru  zaključuje  preko  Agenta,  on nastupa  kao  posrednik  između  Primatelja  i  Davatelja. Odgovornost  Agenta  proizlazi  isključivo  u  okviru  zadaća  i  odgovornosti posrednika iz ugovornog odnosa koji postoji  s  Primateljem.  Posrednik  u  ovom  ugovoru,  kao  i  kod  eventualnih budućih izmjena ugovora i jednostranih  izjava  Primatelja  prema  Davatelju  djeluje  kao  opunomoćenik u ime i za račun dotičnog Davatelja i ovlašten je za naplatu.


XIV. Završne odredbe


Primatelj  i  Davatelj  izjavljuju  u  suglasnosti  s  posrednikom  da  daljnji  ugovor  potpisan  između  Davatelja  i  Primatelja neće imati nikakvih pravnih učinaka za i protiv posrednika,  što  se  tiče  njegove  odgovornosti  u  odnosu  na  konkretno korištenje  charteriranog  plovila.  Usmena  obećanja  ili sporedni  dogovori  za  obje  su  ugovorne  strane  valjani samo nakon potvrde pisanim putem. Ako su neke odredbe ovog  ugovora  ništavne,  nevažeće  ili  pravno  nevaljane,  to neće  imati  utjecaja  na  važenje  ugovora  u  preostalom dijelu.Login