Opći uvjeti charter ugovora

Opći uvjeti charter ugovora.pdf

 

OPĆI UVJETI CHARTERA

Temeljne odredbe:

 

-        Davatelj usluge  - Astarea d.o.o., Ruđera Boškovića 7, Hrvatska, OIB: 92329731442, HR-AB-21-060215087 koja je Charter kompanija sukladno PRAVILNIKU O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILU (»Narodne novine« broj 42/17), a u svezi s člankom 9. stavak 3. I članka 9a. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07,146/08 i 56/13) ( u daljnjem tekstu skraćeno:  Davatelj)

-        Charter djelatnost  - je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu.

-        Charter ( charter usluga ) - pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu.

-        Plovilo - plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definiran kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost.

-        Charter kompanija -  fizička ili pravna osoba, vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.

-        Primatelj usluge – krajnji korisnik charter usluge (u daljnjem tekstu skraćeno:  Primatelj)

-        Posrednik  - Agent  je posrednik između charter kompanije (Davatelja)  i krajnjeg korisnika (Primatelja) charter usluge.

 

 

I. Davatelj se obvezuje prema Primatelju

1.                Predati ugovoreno plovilo u ugovorenom roku, a nakon cjelovite isplate cijene chartera. Plovilo mora biti sposobno za plovidbu i barem u prosječnom stanju za taj tip (pritom uvažavati sljedeće: podatke o servisiranju, posebice splavi za spašavanje te sigurnosne opreme).

2.                Uručiti dokumentaciju plovila sukladno propisima Republike Hrvatske za obavljanje charter djelatnosti, koja precizira dozvoljeno i od strane osiguravatelja pokriveno područje plovidbe i termina plovidbe.

3.                Nadoknaditi vrijeme kašnjenja, ako Primatelj zbog nekog nedostatka više ne može (čak ni djelomično) koristiti plovilo. Povrat se ne vrši ako je Primatelj sam odgovoran za kašnjenje (npr. uslijed štete koju je sam prouzročio).

4.Tijekom trajanja chartera biti dostupan Primatelju putem telefona ili radijske veze, makar za vrijeme radnog vremena. 

II.Dozvole za upravljanje, dokazi osposobljenosti

Davatelj ima pravo, prije predaje plovila, provjeriti sposobnost zapovjednika plovila u upravljanju plovilom. U tu svrhu Davatelj može već unaprijed prilikom sklapanja ugovora tražiti  dokaze o dosadašnjem iskustvu u plovidbi, predočenje dozvola za upravljanje ili dokaze o osposobljenosti potrebne za upravljanje plovilom ili izabranim područjem plovidbe sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje  djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanja usluge smještaja gostiju na plovilu, NN 42/2017, Čl.9. Dostavljeni dokazi čuvaju se razumno vrijeme od 1 godine u arhivi  nakon čega se brišu. Po završetku chartera Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka  NN 130/11, primatelj usluge može zatražiti  brisanje dostavljenih dokaza, ukoliko ne postoji daljnja zakonska obaveza za čuvanje istih. Isto može zatražiti na email: charter@astarea-yachting.com. Ako postoje očigledne sumnje u sposobnost zapovjednika i posade za sigurno upravljanje plovilom Davatelj može Primatelju na njegov trošak staviti na raspolaganje skipera ili posredovati  kod unajmljivanja skipera. Ako to nije moguće ili ako Primatelj s time nije  suglasan, Davatelj može uskratiti predaju plovila. Plaćena cijena chartera u tom slučaju se vraća samo ako se plovilo uspješno da u charter nekom drugom Primatelju po prvotnoj ugovorenoj cijeni chartera. Ako je daljnje charteriranje moguće samo po nižoj cijeni, Davatelj ima pravo na odgovarajuću razliku.

III. Poremećaji izvršenja ugovora o charteru

1) Prava Primatelja

a)                Ako Davatelj plovilo ne stavi na raspolaganje najkasnije 6 sati nakon ugovorom utvrđenog termina, Primatelj ima pravo na razmjerno umanjenje cijene chartera za vrijeme kašnjenja po započetom danu. To isto vrijedi za potrebne popravke, neovisno o krivnji Davatelja.

 

Primatelj može uz punu naknadu izvršenih uplata raskinuti ugovor, ako od ugovorenoga roka primopredaje prođe više od 24 sata; ovaj rok produljuje se kod trajanja chartera od najmanje 10 dana na 48 sati. Davatelj ima pravo staviti na raspolaganje prihvatljivo, objektivno jednako vrijedno zamjensko plovilo koje će udovoljiti potrebama Primatelja. Ako je već prije početka  chartera izvjesno da plovilo neće u dogovorenom roku biti na raspolaganju i da neće moći biti predano, Primatelj ima pravo odstupiti od ugovora još prije početka chartera.

b)                U slučaju odstupanja plovila, njegove opreme ili inventara od ugovorom utanačenog stanja (nedostaci), Primatelj ima pravo na pravično umanjenje cijene chartera. Na raskid ugovora ima pravo samo ako je plovilu smanjena sposobnost plovidbe ili je objektivno  otežana navigacija uz primjenu uobičajenih navigacijskih metoda uslijed čega, u značajnoj mjeri, raste opasnost po sigurnost plovila i posade.

c)                Ukoliko Davatelj nije odgovoran za poremećaj izvršenja ugovora Primatelj od njega nema pravo tražiti povrat dodatnih troškova kao ni posljedične troškove (dodatna putovanja/prenoćišta). Ukoliko, u takvom slučaju, Davatelj ostvari eventualna prava na naknadu štete od trećih osoba, obvezuje se ustupiti ih Primatelju. Davatelj mora Primatelja na prikladan način i bez odlaganja obavijestiti o takvim događajima i mogućim posljedicama.

2) Odredbe o storniranju

a) Ako Primatelj raskine Ugovor o charteru, nastaju ugovoreni troškovi storniranja. Ako Primatelj ne može ispuniti  Ugovor o charteru, dužan je to Davatelju, obvezatno i bez odlaganja saopćiti pisanim putem, pri čemu se računa  datum kad Davatelj zaprimi obavijest. Primatelj može samo uz pristanak i pisanu suglasnost Davatelja pronaći zamjenskog Primatelja koji će preuzeti ugovor pod istim uvjetima. Davatelj može u slučaju nepravodobnog  podmirenje nastalih  troškova raskinuti ugovor i zadržava pravo isticanja daljnjih prava na naknadu štete zbog neispunjenja ugovora. U ostalim  slučajevima Davatelj ima pravo na ugovorom utvrđenu cijenu chartera.  

Ukoliko Primatelj ne uspije pronaći drugu osobu koja će koristiti ugovoreni smještaj na plovilu, Agent koji zastupa Primatelja slobodan je pronaći drugu osobu koja je voljna koristiti ugovoreni smještaj, ali samo uz pismeni pristanak Davatelja.

Ako Primatelj i Agent ne pronađu osobu koja je voljna koristiti ugovoreni smještaj na plovilu, Davatelj ima pravo zadržati:

-        25%  iznosa cijene chartera za otkaz zaprimljen do 151  dana prije početka smještaja na plovilu

-        50% iznosa cijene chartera za otkaz zaprimljen od  150 do 31 dan prije početka smještaja na plovilu

-        100% iznosa cijene chartera za otkaz zaprimljen  od 30 dana  do dana početka smještaja na plovilu

 

Ukoliko je do raskida Ugovora o charteru došlo iz objektivnih razloga (smrt člana obitelji, teške ozlijede, rat ili sl.), uplaćeni depozit neće biti vraćen, a Davatelj će omogućiti korištenje plovila Primatelju unutar drugog raspoloživog razdoblja unutar 12 mjeseci.

 

b) Ukoliko Primatelj u ugovorenom roku ne izvrši cjelovitu isplatu cjene chartera, Davatelj zadržava pravo da može raskinuti Ugovor o Charteru, te  plovilo dati u charter trećoj osobi, bez obaveze povrata uplaćenih sredstava Primatelju. 

3) Prava Davatelja

Ako vraćanje plovila ne bude izvršeno najkasnije 2 sata nakon ugovorom predviđenog roka za predaju, Davatelj može od Primatelja tražiti nastavak plaćanja cijene chartera  u razmjernom udjelu po započetom danu i troškove kašnjenja  u iznosu 150,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Primatelj je dužan osigurati točno vraćanje plovila. Pritom je dužan unaprijed uzeti u obzir sve lokalne vremenske prilike i situaciju u pogledu vjetra, u svoje planiranje uključiti teškoće uvjetovane vremenom i držati plovilo na dostatnoj udaljenosti od mjesta vraćanja. U slučaju neodgovarajućeg  postupanja  ili postupanja na svoju ruku Davatelj može tražiti naknadu štete. To ne vrijedi ako zbog loših vremenskih prilika i uvjeta na moru (iznenadno pogoršanje) i ugrožene sigurnosti vraćanja plovila u roku nije moguće. Ako Primatelj ostavi plovilo na nekom drugom mjestu, a ne na ugovorenom mjestu vraćanja, snosit će troškove povratka, ukoliko snosi krivnju za takvo postupanje. Davatelj se mora u takvom slučaju bez odlaganja obavijestiti, a Primatelj može pokušati dokazati da se s tim nije nastupila nikakva šteta ili da je šteta tek neznatna.

IV.Preuzimanje plovila

Primatelj preuzima plovilo na vlastitu odgovornost. Davatelj ili njegov povjerenik predaje Primatelju plovilo spremno za isplovljenje u ispravnom stanju, očišćeno iznutra i izvana, s priključenom plinskom bocom (+ rezervna boca) i punim spremnikom goriva. Stanje plovila, sve tehničke funkcije (posebice jedra, svjetla i motor), kompletnost opreme i inventara detaljno se provjeravaju i objašnjavaju uz pomoć popisa opreme i check liste od strane obiju ugovornih strana za vrijeme primopredaje. Davatelj jamči da plovilo i oprema ispunjavaju zahtjeve zakona i propisa koji vrijede na ugovorenom području plovidbe. Sposobnost plovidbe i ispravnost opreme plovila se obvezatno potvrđuje u check-listi od obiju  ugovornih strana. Nakon tog trenutka prigovori se više ne mogu uspješno isticati. To ne vrijedi ako i ukoliko su prije primopredaje postojali skriveni nedostaci, čak i ako Davatelj za to ne snosi  nikakvu krivnju. Preuzimanje  plovila  Primatelj smije odbiti samo ako je sposobnost za plovidbu značajno smanjena, no ne u slučaju tek neznatnih odstupanja ili nedostataka. Davatelj je dužan prema članku X. ovih uvjeta, predočiti dokaze o zaključenom osiguranju protiv trećih osoba.

V.  Obveze Primatelja

Primatelj ima prema Davatelju sljedeće obaveze:

1.      Imenovati sve članove posade najkasnije 2 tjedna prije početka chartera radi sastavljanja Popisa posade sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje  djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanja usluge smještaja gostiju na plovilu, NN 42/2017, Čl.22., a sve radi olakšavanja i ubrzavanja procesa check in-a.

2.      Plovilo dovesti  na dogovoreno mjesto vraćanja minimalno 2 sata prije isteka ugovora radi check out-a.

3.      Ne produljivati na svoju ruku ugovoreno trajanje chartera bez usuglašavanja s Davateljem.

4.      Plovilo unutar zadnjih 24 sata prije  prestanka chartera držati na dovoljnoj udaljenosti od luke povrata, kako bi u slučaju nepovoljnih okolnosti (loše vrijeme, nemogućnost isplovljavanja iz luke ili s veza zbog jakog vjetra itd.) bio zajamčen pravodoban povratak. Vremenske prilike na utječu na obavezu točnog vraćanja plovila, osim ako se radi o slučaju više sile. U slučaju da je kašnjenje s vraćanjem izgledno, odmah se mora obavijestiti Davatelja.

5.      Obavijestiti bez odlaganja Davatelja, ukoliko se plovidba mora završiti na nekom drugom mjestu koje nije luka povrata. U tom slučaju Primatelj je  dužan pobrinuti se za plovilo ili brigu o istom povjeriti dostatno kvalificiranom osoblju, dok Davatelj ne uzmogne  pruzeti plovilo. Charter završava tek s preuzimanjem plovila, a Primatelj mora snositi nastale troškove.

6.      S charteriranim plovilom i opremom postupati  pažljivo i prema pravilima i običajima plovidbe.

7.      Prije početka plovidbe upoznati se s  tehničkim i svim drugim uređajima plovila, uvažavati upute za  rukovanje koje se nalaze na plovilu i iscrpno se informirati o posebnostima područja plovidbe ( struje, promjenje  razine vode pri jakom vjetru, silazni vjetrovi,  i sl.).

8.      Obavljati smjenske kontrole i održavanja, posebice svakodnevnu provjeru razine ulja i vode za hlađenje motora, svakodnevno kontrolirati kaljuže i po potrebi iste prazniti.

9.      Prijaviti Davatelju svako doticanje dna te u slučaju sumnje na oštećenje plovila odmah uploviti u najbližu luku, i naručiti pregled  od strane ronioca, a nakon konzultacije s Davateljem  i po njegovoj instrukciji eventualno naručiti dizanje dizalicom ili izvlačenje na kopno  pomoću navoza.

10.   Paziti na posebne uvjete glede vjetra i vremena, kod noćne plovidbe postupati s oprezom.

11.   Kod jedrilica  uplovljavati i isplovljavati iz luke isključivo  s pogonskim strojem, a s pogonskim strojem ploviti samo ako i  koliko je potrebno (nipošto kad je nagib veći od 10 ili više stupnjeva).

12.   U plovilo ulaziti isključivo u prikladnim, čistim brodskim cipelama koje ne puštaju boju.

13.   Pomoć u tegljenju drugima  pružiti samo u slučaju nužde, plovilo dati tegliti  samo u slučaju opravdane potrebe, koristiti vlastitu užad/konopce, privezivati isključivo za bitve, sidreno vitlo ili podnožje jarbola, ne sklapati nikakve  sporazume o tegljenju i spašavanju, osim ako pomagatelj u protivnom ne odbija pružiti pomoć.

14.   Poštivati zakonske odredbe  zemalja boravka i tranzita ili zemalja domaćina, prethodno se raspitati o eventualnim potrebnim licencama ili plovidbenim dozvolama.

15.   Uredno obavljati formalnosti oko uplovljavanja i isplovljavanja te uredno podmirivati lučke pristojbe.

16.   Krađu plovila ili njezine opreme bez odlaganja prijaviti najbližoj policijskoj postaji i Davatelju.

17.   Charterirano plovilo ne ustupati ili davati u podnajam trećim osobama.

18.   Ne ukrcavati više osoba nego što je dopušteno odnosno ugovoreno i ne ukrcavati životinje osim ako se posebno dogovori s Davateljem.

19.   Ne vršiti nikakve preinake na plovilu i opremi.

20.   Zabranjeno je bez pisane suglasnosti Davatelja:

a) voziti nedeklariranu robu podložnu carini  ili opasne robne tvari, b) sudjelovati na regatama, c) isplovljavati iz zaštićenih luka kod najavljenih jačina  vjetra od 7Bft, d) koristiti plovilo u svrhu obuke, prijevoza uz naknadu i slično.

21. Davatelj ima pravo u slučaju nesigurnih/neuobičajenih navigacijskih uvjeta ograničiti područje plovidbe ili izdati zabranu noćne plovidbe. Područje teritorijalnog mora Republike Hrvatske smije se napuštati samo uz izričitu suglasnost Davatelja. Primatelj odnosno zapovjednik plovila i posada odgovorni su za upravljanje plovilom prema Davatelju odnosno osiguravatelju te odgovaraju za štete koje proisteknu iz nepoštivanja zadanih pravila ponašanja. Članovi posade se u okviru ovog ugovora smatraju pomoćnicima u izvršenju

Primatelja/zapovjednika plovila.

VI.   Povrat plovila

Primatelj predaje  Davatelju ili njegovom povjereniku charterirano plovilo spremno za isplovljavanje, u stanju utvrđenom check listom, očišćeno  iznutra i izvana, s priključenom plinskom bocom ( + rezervna boca) i punim spremnikom. Davatelj ima pravo potrošeni materijal (npr. gorivo) koje nije nadopunjeno nadoknaditi o trošku Primatelja i paušalno utvrditi troškove te dati izvršiti čišćenje o trošku Primatelja, ako je tako dogovoreno. Čišćenje se može uz nadoplatu unaprijed ugovoriti.

Primatelj je dužan plovilo dovesti na vez pravodobno ( najmanje 1-2 sata prije termina primopredaje), kako bi se omogućio iscrpan check-out i čišćenje. Obje će ugovorne strane zajednički provjeriti stanje plovila i kompletnost opreme. Već i u slučaju same sumnje na oštećenje plovila Primatelj je dužan to saopćiti Davatelju te prilikom povrata odmah prijaviti izgubljene, oštećene ili neispravne predmete opreme. Primatelj i Davatelj će sastaviti popis nedostataka i izgubljenih stvari te će potom uz pomoć spomenutog  popisa kao i check liste izraditi zapisnik koji nakon što ga potpišu obje ugovorne strane postaje obvezujući. Ukoliko Davatelj odbije pristupiti izradi zapisnika o primopredaji, plovilo će se smatrati predanim bez nedostataka. Nakon tog trenutka prigovori se više ne mogu uspješno isticati; ali to ne vrijedi ukoliko su prilikom preuzimanja plovila postojali skriveni nedostatci za čije postojanje je odgovoran Primatelj zbog namjernog ili grubo nemarnog postupanja. Davatelj nema pravo zadržati kauciju za naknadno utvrđene štete. Vrsta, opseg i visina šteta čije otklanjanje se može ili treba izvršiti tek u nekom kasnijem trenutku i eventualno nakon daljnjih korištenja dotičnog plovila, moraju se točno dokumentirati i obvezujući su za obje ugovorne  strane.

VII.  Štete na charteriranom plovilu, posljedične štete, obveze u pogledu ponašanja, odgovornost

Štete, sudari, havarije, nesposobnost manevriranja, pogonske smetnje, zapljenu plovila ili ostale događaje Primatelj je dužan bez odlaganja prijaviti Davatelju. Primatelj i Davatelj moraju biti stalno u situaciji da mogu komunicirati. Štete koje se temelje na normalnom trošenju ili zamoru materijala Primatelj može dati otkloniti bez konzultiranja do iznosa od 70,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, te će od Davatelja dobiti povrat za utrošene iznose uz predočenje računa za izvršeni popravak ili utrošeni materijal. Kod troškova koji prelaze ovaj iznos Primatelj će, osim u slučajevima nužde ili opasnosti uslijed odgađanja popravka, obavijestiti Davatelja i u dogovoru s njim dati izvršiti popravke, iste će dokumentirati i nadzirati, te će po potrebi iste financijski podmiriti umjesto Davatelja. Zamijenjeni dijelovi se moraju sačuvati. Primatelj je dužan poduzeti sve što će umanjiti nastalu štetu i njezine posljedice. Ukoliko se neka šteta ne može otkloniti na licu mjesta, Primatelj može po pozivu od strane Davatelja biti u obvezi prijevremeno se vratiti ( najkasnije 24 sata prije predaje), ako je to prema okolnostima izvedivo i objektivno se može očekivati od Primatelja. Ako je za štete odgovoran Davatelj, cijena chartera se za svaki započeti dan nekorištenja plovila nadoknađuje razmjerno broju dana. Ako Davatelj nije odgovoran za kvar, isključeni su daljnji zahtjevi Primatelja za naknadu štete. Troškovi otklanjanja nedostataka ili popravka šteta na plovilu ili na predmetima opreme koje Primatelj, zapovjednik ili posada prouzroče ili su nastale nemarom, snosit će Primatelj do visine položene kaucije. Štete koje prelaze  taj iznos kaucije pokriva Davatelj i Davateljevo osiguravajuće društvo, osim kad zapovjednik i/ili posada postupaju hotimično ili s grubom nepažnjom, krše odredbe Ugovora o charteru, a koje su uzročno povezane s štetnim događajem. To ne vrijedi za štete uslijed trošenja (npr.popucali šavovi na jedrima) ili štete za koje  nije kriv zapovjednik i njegova posada.

VIII.  Odgovornost Primatelja u preostalom dijelu

Primatelj odgovara za svu štetu koju on ili njegova posada prouzroči trećim osobama te plovilu, njegovoj opremi ili priboru. Odgovoran je i za štete koje su povezane s pogrešnim rukovanjem ili manjkavim održavanjem (ako i ukoliko je to zadaća Primatelja) opreme i uređaja koje se nalaze na plovilu i to u visini položene kaucije. Kasko osiguravatelj ima pravo tražiti regres za podmirenje troškova nastale štete ukoliko se dokaže Primateljeva hotimična šteta ili gruba nepažnja. Ukoliko snosi krivnju, Primatelj odgovara i za sve posljedične štete i štete uslijed nemogućnosti daljnjeg korištenja plovila zbog izmakle dobiti, prilikom  zapljene od strane države, zbog kršenja njenih zakona. Kada Davatelj stavi na raspolaganje profesionalnog skipera, on je odgovoran za upravljanje plovilom te odgovara za štete koje sam prouzroči, ali ne i za one štete koje su (zajedno s njim) prouzročili gosti. Za hotimične štete ili štete zbog grube nemarnosti Primatelja ili njegove posade, a za koje Davatelja pozivaju na odgovornost treće osobe, a da on sam pritom ne snosi nikakvu (su)krivnju, Primatelj će Davatelja osloboditi od svih privatnih i kaznenopravnih posljedica, od svih troškova i pravnih progona u zemlji i inozemstvu. Više Primatelja odgovara solidarno. Primatelj odgovara u punom opsegu za štete koje su u kauzalnoj vezi s neistinitim navodima o osposobljenosti za upravljanje plovilom.

IX.   Odgovornost Davatelja

Davatelj odgovara iz ugovora o charteru za gubitak ili štete na vlasništvu Primatelja ili posade te kod nezgoda samo onda ako ga se tereti za namjeru ili nemar, ali ne za mjere državnih vlasti, prirodne katastrofe itd. Odgovara za one štete čiji uzrok leži u netočnostima, promjenama ili greškama nautičke opreme stavljene Primatelju na raspolaganje, kao npr. pomorskih karata, priručnika, kompasa, itd. I to samo onda ako Primatelja ili odgovornog zapovjednika prilikom predaje plovila nije izričito upozorio na ovu mogućnost te obavezu Primatelja na aktivno sudjelovanje u provjeri. Ničim ne može biti isključeno potraživanje za naknadu štete koja je nastala iz odgovornosti za štete povrede života, tijela ili zdravlja uzrokovane namjerom ili nemarnosti Davatelja kao i ostale štete čiji je uzrok namjera ili gruba nepažnja Davatelja.

X.     Osiguranje unajmljenog plovila

Plovilo ima kasko osiguranje za materijalne štete na plovilu i predmetima opreme, osiguranje odgovornosti prema trećim osobama bez franšize, za štete nanesene osobama i materijalne štete do visine pokrića sukladno Polici osiguranja predmetnog plovila. Štete na osobama uslijed nezgoda na plovilu, štete na predmetima koje zapovjednik ili posada nose sa sobom, kao i štete izazvane  namjerno ili grubim nemarom nisu pokrivene ovim osiguranjima, tako da za njih u slučaju odgovarajuće krivnje ne odgovara Davatelj već sam Primatelj. Postojanje kasko osiguranja plovila ne isključuje odgovornost Primatelja  prema Davatelju za počinjene štete. Ukoliko Primatelj počini štetu iz namjere, grube nemarnosti ili nepoštivanja odredbi ugovora o charteru (npr. prekoračenje ugovorenog područja plovidbe) kasko osiguravatelj ima pravo prema njemu pokrenuti regres. Charteriranje se vrši prema pravnim propisima koji su na snazi u području charter plovidbe. Davatelj  određuje visinu kaucije za svako pojedino plovilo sukladno važećem cjeniku Davatelja.

XI.   Kaucija (odredbe, posebnosti)

Primatelj u bazi prilikom  check –ina polaže kauciju u skladu s točkom X.  Ovog Ugovora, ukoliko nije drugačije ugovoreno. U štetnom događaju Primatelj odgovara maksimalno do visine položene kaucije isključivo za materijalne štete na plovilu i njegovoj opremi, za izgubljenu ili pokradenu opremu i inventar, koje je skrivio on ili njegova posada, a izuzetak su umanjenja vrijednosti uslijed trošenja ili habanja. Kaucija se plaća u gotovini ili putem kreditne kartice prilikom predaje plovila, a dospijeva na povrat odmah prilikom vraćanja plovila i u slučaju proteka chartera bez šteta. Ako se eventualni popravak može ili treba obaviti tek u nekom kasnijem trenutku te ako je  prema procjeni visine štete predvidljivo da će  troškovi iznositi manje od deponiranog iznosa, nesporni dio kaucije  se odmah vraća.

XII.  Postupak check in i check out

Primatelj je dužan pri preuzimanju plovila ispuniti check in listu koju mu Davatelj dostavi za predmetno plovilo. 

Primatelj je dužan:

-        Dostaviti Davatelju na uvid sve potrebne dozvole potrebne za upravljanje plovilom koje je u charteru

-        Provjeriti  cjelokupni inventar plovila sa check in liste 

-        Provjeriti ispravnost svih uređaja na plovilu ( posebno se odnosi na sigurnosni dio opreme )

-        Prilikom preuzimanja plovila sve nedostatke i oštećenja prijaviti Davatelju , te iste upisati u check in listu

-        Ispuniti u potpunosti check in listu te je svojim potpisom ovjeriti

-        Prilikom check out-a doći minimalno 2 sata prije službenog završetka chartera u bazu Davatelja

-        U slučaju šteta izazvanih od strane Primatelja, o istim obavijestiti Davatelja, te o istim napraviti pisanu bilješku sa detaljnim opisom štete

-        U slučaju nedostataka na plovilu uzrokovanu Davateljevom krivicom ( uslijed neispravnosti pojedinih dijelova plovila, kvara na uređajima i sl. ) :

a)      O svim nedostacima obavijestiti Davatelja  u bazi prilikom check out-a

b)     Davateljevoj ovlaštenoj osobi u bazi check out-a ukazati na nedostatke ( fizički odvesti na predmetno plovilo i ukazati na nedostatak )

c)      U slučaju nedostataka na plovilu ili njegovoj opremi koja se dogode tijekom chartera Primatelj mora obavijestiti Davatelja ( na telefonski broj koji je naveden za hitne slučajeve i popravke u check in – out listi ) najkasnije 4 sata nakon što ustanovi kvar na plovilu ili njegovoj opremi

d)     Nakon provedbe navedene procedure iz ovog članka Primatelj je dužan sve nedostatke u pismenoj formi upisati u check out listu te je ovjeriti svojim potpisom.

Davatelj je dužan na check in-u detaljno upoznati Primatelja sa inventarom plovila, dodatnom opremom kao i o korištenju samog plovila i dodatne opreme. Posebnu pozornost Davatelj će posvetiti upravljanju plovilom i sigurnosnim pitanjima.

Davatelj je dužan prilikom check out-a u slučaju  nedostataka na plovilu uzrokovanih Davateljevom krivicom ( uslijed neispravnosti pojedinih dijelova plovila, kvara na uređajima i sl. ) detaljno se upoznati s navodima i pritužbama Primatelja, fizički pregledati i prekontrolirati ukazane nedostatke te svojim potpisom ovjeriti check out listu na kojoj se nalaze detaljno navedeni svi nedostaci prema navodima Primatelja.

U slučaju da Primatelj ne ispoštuje navedenu proceduru check out-a, a sve vezano uz nedostatke i neispravnosti plovila, Davatelj nije dužan na bilo koji način obeštetiti Primatelja. 

U iznimnim slučajevima Davatelj može preispitati pritužbe pristigle od strane Primatelja ali ne ako prođe više od 21 dan od završetka chartera.

Davatelj se obvezuje  na sve pritužbe odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

Pritužbe se mogu podnijeti i na službenim stranicama Davatelja.

XIII. Ostali sporazumi, općenito, napomene

1) Cjenik,odstupanja, izmjene

U slučaju sumnje ili nejasnoća vrijedit će cijene prema aktualno  važećem Cjeniku Davatelja. U slučaju da se povećaju ili smanje porezi, pristojbe ili davanja koja su po sili zakona sadržana u cijeni chartera, a da ugovorne strane na to nemaju utjecaja, Davatelj i Primatelj izjavljuju da su suglasni s  odgovarajućim usklađivanjem ugovora.

2)                 Ugovori o charteru koji odstupaju/drugi ugovori koji se potpisuju na licu mjesta. 

Svi ugovori između  Davatelja i Primatelja mogu biti sastavljeni na jeziku zemlje domaćina ili na engleskom jeziku.

3)                 Pravno uvrštavanje/odgovornost uključenih strana (posrednik/davatelj/organizator):

Ako se Ugovor o charteru zaključuje preko Agenta, on nastupa kao posrednik između Primatelja i Davatelja. Odgovornost Agenta proizlazi isključivo u okviru zadaća i odgovornosti posrednika iz ugovornog odnosa koji postoji s Primateljem. Posrednik u ovom ugovoru, kao i kod  eventualnih budućih izmjena ugovora i jednostranih izjava Primatelja prema Davatelju djeluje kao opunomoćenik u ime i za račun dotičnog Davatelja i ovlašten je za naplatu.

XIV. Završne odredbe

Primatelj i Davatelj izjavljuju u suglasnosti s posrednikom da daljnji ugovor potpisan između Davatelja i Primatelja neće imati nikakvih pravnih učinaka za i protiv posrednika, što se tiče njegove odgovornosti u odnosu na konkretno korištenje charteriranog plovila. Usmena obećanja ili sporedni dogovori za obje su ugovorne strane valjani  samo  nakon potvrde pisanim putem. Ako su neke odredbe ovog ugovora ništavne, nevažeće ili pravno nevaljane, to neće imati utjecaja na važenje ugovora u preostalom dijelu.